Thiếu tiền xe ôm, cô gái giúp việc đề nghị được trả nợ theo cách lạ lùng