Diệt mối tận gốc tại vinh – Diệt mối thành phố Vinh Nghệ An Hà Tĩnh