Vệ sinh công nghiệp quận Hưng Phúc, Vinh 0973 860 345 | 0911 462 682