Nhân viêncông ty 5S đang chuyển nhà ở p.Trường Thi-tp Vinh