DIỆT CÔN TRÙNG CHO CƠ QUAN ,NHÀ MÁY ,XÍ NGHIỆP TẠI VINH -NGHỆ AN: 0911.462.682