vì sao nên phòng chống mối công trình trước khi xây dựng ??