Vệ sinh công trình sau xây dựng tại Hưng Lộc, Vinh 0973 860 345 | 0911 462 682