Vệ sinh công nghiep tại nghệ an và tp vinh năm 2017 2018