VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TẠI Hưng Chính ; VINH 0973 860 345 | 0911 462 682