Tiêu diệt ruồi, muỗi, kiến, gián tận gốc tại Trường Thi, Vinh