Phương pháp diệt mối dân gian, thủ công. Làm sao để diệt mối hiệu quả nhất