nhưng cách dạy cách để diệt mối cho mỗi người tại 5s .