Lợi ích không tưởng của việc phòng chống mối công trình trước xây dựng