Diệt côn trùng, diệt gián, diệt ruồi, diệt mối, diệt chuột, diệt kiến, bọ chét tại Trường Thi, Vinh