Dịch vụ kiểm soát côn trùng gây hại như: ruồi, muỗi, kiến, gián chuột, mốt mọt…..