DỊCH VỤ CUNG CẤP TẠP VỤ, GIÚP VIỆC TẠI LÊ LỢI, VINH