Cung cấp và tuyển, lao động phổ thông,số lượng lớn