cần diệt mối liên hệ ngay ở chúng tôi diệt mối tận gốc vinh